RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I/ILI NEMOĆNIMOSOBAMA – U SKLOPU PROJEKTA “ZAŽELI 2 – GRAD KAŠTELA”

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I/ILI NEMOĆNIMOSOBAMA – U SKLOPU PROJEKTA “ZAŽELI 2 – GRAD KAŠTELA”

 

Radno mjesto

 KAŠTEL GOMILICA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 5


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 7.11.2022.


 15.11.2022.


 

Posloprimac

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 Udruga sv. Jeronim, kao Partner grada Kaštela u sklopu projekta „Zaželi 2 – Grad Kaštela“  prima u radni odnos na određeno vrijeme radnice za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama – za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI 2 – Grad Kaštela“.

1. Broj traženih osoba: 5
2. Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz probni rad od dva mjeseca, terenski rad 
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme, smjena prijepodne 
4. Mjesto rada: područje grada Kaštela
5. Naknada za prijevoz: u cijelosti 
6. Razina obrazovanja: bez završene osnovne škole, niži razredi osnovne škole, osnovna škola, srednja škola

7. Opis poslova: – pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 – briga o osobnoj higijeni korisnika
 – pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 – pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 – pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 – pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 – pomoć u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 – i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih  korisnika.

8. Kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:
– nezaposlene žene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a;
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanjem (bez osnovne škole, niži razredi osnovne škole, osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine). 

9. Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice iz ranjivih odnosno teže zapošljivih skupina s posebnim naglaskom na žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

10. Uz prijavu je potrebno obavezno dostaviti: 
• životopis uz kontakt podatke (adresa, broj telefona, mobitela)
• presliku osobne iskaznice 
• dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (svjedodžba) , za osobe bez završene osnovne škole e-izvadak radne knjižice
• potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa) 
• uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
• dokaz pripadnosti ranjivoj skupini – ako je primjenjivo – odnosno ostalu dokaznu dokumentaciju za dokazivanje posebnih skupina prema točci 11.

11. Kandidatkinje koje pripadaju  ranjivim / teže zapošljivim skupinama dužne su dostaviti isključivo slijedeće potvrde:
– Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
– Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u hrvatski registar osoba s invaliditetom)
– Žrtve trgovanja ljudima ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
– Žrtve obiteljskog nasilja ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
– Azilatnice ( odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
– Žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. ( rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
– Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama)
– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju)
– Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti)
– Beskućnice ( rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica)

Prijave se šalju na adresu: Udruga sv. Jeronim, Za Oglas za zapošljavanje „ZAŽELI 2 – Grad Kaštela“ Cesta dr. Franje Tuđmana 434a, 21213 Kaštel Gomilica.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u ovom oglasu.
Prijave koje ne budu imale potpunu dokumentaciju neće se uzimati u obzir prilikom razmatranja i odlučivanja o zapošljavanju.
Sve isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
O rezultatima oglasa kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.


 

Poslodavac

 UDRUGA SV. JERONIM


 pisana zamolba: Udruga sv Jeronim, Cesta dr F Tuđmana 438 21214 ka

Be the first to comment

Leave a Reply